MRF

Motorbranschens riksförbund

Sahlens Bil AB är medlem i Motorbranschens Riksförbund, Branschorganisationenför bilhandlare, märkesverkstäder, allverkstäder och lackerare.

Etiska regler
Som medlem i MRF förbinder vi oss att:

  • Driva vår verksamhet i enlighet med hög affärsetisk standard.
  • Möta våra kunders krav på ett kunnigt och professionellt sätt.
  • Annonsera våra produkter på ett sakligt och informativt sätt.
  • Se till att kunnig och tränad personal finns på alla avdelningar i företaget för att säkerställa  effektiv kvalitet i kundservice.
  • Erbjuda kunden skriftligt kostnadsförslag på varje serviceuppdrag som utförs av oss.
  • Vid behov förklara reparationsdebiteringar för våra kunder.
  • Reda ut missförstånd med snabbhet och på ett omsorgsfullt sätt.
  • Följa alla lagar och ha varudeklaration på alla begagnade bilar.
  • Skriva ner våra löften och hålla dem.

Förtroendet hos bilköparna har byggts upp under decennier tack vare garantier och MRFs kundskydd. För köpare av begagnade bilar är såväl MRF-garantin som den obligatoriska varudeklarationen viktiga – garantier som får extra tyngd när de är utfärdade enligt normer som ett väl ansett förbundet har fastställt, ofta i samverkan med någon myndighet.

Denna garanti gäller för den bil som ovan angivits. Garantin gäller för köpare som är konsument, dvs köpt bilen huvudsakligen för enskilt bruk. Garantin gäller inte för senare köpare.

Garantin omfattar hela bilen med undantag för eftermonterad extrautrustning som radio, bandspelare, motorvärmare, kupévärmare etc.

För fel som förelegat vid leveransen svarar säljföretaget enligt konsumentköplagen. Vad som avses med fel anges i p 6. För fel som uppkommit efter leveransen svarar säljföretaget enligt garantin på följande vis.

Säljföretaget åtar sig att kostnadsfritt vid närmaste lämpliga av säljföretaget anvisade verkstad avhjälpa fel som omfattas av garantin och som inträffat inom 3 månader från leveransdagen och inom en körsträcka av 5 000 km. Om annan garantitid och/eller körsträcka överenskommits gäller detta istället för vad som angivits i föregående mening.

Avhjälpandet ska ske utan väsentlig olägenhet för köparen och inom skälig tid, normalt två veckor från det köparen underrättat säljföretaget om felet. Vid bedömning om vad som är skälig tid eller väsentlig olägenhet i det enskilda fallet ska hänsyn tas till köparens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet samt den tidpunkt då köparen ställt bilen till säljföretagets förfogande.

Om inte felet avhjälpts av säljföretaget enligt p 2 st 2 får köparen göra avdrag på köpeskillingen med belopp som svarar mot felet, kräva omleverans eller skälig ersättning för avhjälpande av felet eller häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för honom.

Vid hävning ska köparen återlämna bilen mot att säljföretaget återbetalar köpeskillingen och ränta på denna. Säljföretaget har rätt till ersättning för den nytta köparen haft av bilen. Vid bedömningen av om köparen ska betala ersättning för nytta ska hänsyn tas till de besvär och olägenheter köparen haft, t ex att han inte kunnat använda bilen i normal omfattning. Köparen ska efter avräkning erhålla minst ett belopp som ger honom möjlighet att köpa en felfri bil som, beträffande standard och skick, motsvarar den återställda bilen vid hävningstillfället.

Köparen har rätt till skälig ersättning för den skada han lider genom att bilen vid avlämnandet är felaktig, om inte säljföretaget visar att felet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som inte skäligen kunnat förutses vid köpet och vars följder inte skäligen kunde undvikits eller övervunnits.

Fel föreligger om bilen enligt en fackmannamässig bedömning är i sämre skick än vad köparen med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta eller om den ska anses felaktig enligt 16-20 § konsumentköplagen, som t ex att den inte är inte är i avtalat skick eller att den inte skulle godkännas utan anmärkning vid en obligatorisk kontrollbesiktning. Fråga om fel föreligger på en begagnad bil skall bedömas med hänsyn till bilens ålder och körsträcka. En begagnad bil kan ibland ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel, t ex mindre vindbrus, små gnissel i säten, nyansskillnader i lacken etc.

Säljföretaget är inte ansvarigt för fel om man gör sannolikt att bilen blivit bristfällig på grund av olyckshändelse eller annan därmed jämförlig händelse, eller av annan omständighet som är att hänföra till köparen, som att bilen vanvårdats eller brukats på onormalt sätt eller att särskilda åtgärder företagits t ex ombyggnad eller ändring av bilen som sannolikt har inverkat på bristfällighetens uppkomst eller omfattning, eller på grund av normal förslitning.

Säljföretaget har rätt att debitera köparen kostnader för besiktning eller liknande undersökning som föranleds av en ogrundad reklamation om köparen i förväg informerats om dessa kostnader.

Om köparen vill åberopa denna garanti på grund av fel på bilen ska han underrätta säljföretaget om detta inom skälig tid, normalt två veckor efter det han märkt eller bort märka felet. Sker inte detta förlorar köparen sin rätt att göra gällande garantianspråk.

Om en tvist mellan köparen och säljföretaget med anledning av denna garanti inte kan lösas genom förhandlingar mellanparterna kan köparen vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller till AllmännaReklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas avallmän domstol.

Under förutsättning att säljföretaget var anslutet till Motorbranschens Riksförbund (MRF) när köpet skedde åtnjuter köparen MRFs kundskydd som innebär att MRF svarar för attköparen erhåller den ersättning ARN eventuellt rekommenderat.Skulle köparen inte godta ARNs avgörande utan dra tvisten inför domstol bortfaller dock kundskyddet.

MRF har medverkat till nya kvalitetsåtgärder för att ytterligare höja kvaliteten på servicearbeten, och därmed kundtillfredsställelsen. Framför allt är det viktigt att se till att kontrollprogram för bilverkstäder, lack- och skadeverkstäder är anpassade till branschens praktiska förutsättningar.

På sikt kommer någon form av kvalitetskontroll på utförda arbeten också att ingå som ett av kraven för medlemskap.

Kalkylunderlag
Lackdataprogram/lacktidlista
Utbildning i samband med nya lagar och miljöregler
Verkstadsträffar, både distriktsvis och större sammankomster
En särskild sektionsstyrelse för Allverkstäder bevakar de fristående verkstädernas intressen och MRF har också förhandlat fram en företagsförsäkring för verkstäder